Процедури

Процедура № 1611 на ДЛС Мазалат

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Мазалат
Първа дата 06.12.2017
Втора дата
Начална цена 11,788.25 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране до временен склад, товарене, транспорт и разтоварване на прогнозно количество дървесина по БДС франко адреса на клиента - обект № 1764 на 06.12.2017 г. от ЛСФ 2017 год.

Данни за дървесината

Обект/и № 1764
Дървесен вид цр, здб, гбр, бл;
Едра 0 куб.м.
Средна 13 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 21 куб.м.
За огрев 212 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 246 куб.м.