Процедури

Процедура № 1728 на ДЛС Мазалат

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Мазалат
Първа дата 29.12.2017
Втора дата
Начална цена 99,285.64 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране до временен склад на прогнозни количества дървесина от Обекти № 1801, 1802, 1807 на 29.12.2017 г. от ЛСФ 2018 год.

Данни за дървесината

Обект/и № 1801, 1802, 1807,;
Дървесен вид тп, врб, бб, см, дгл, гбр;
Едра 1653 куб.м.
Средна 335 куб.м.
Дребна 162 куб.м.
Технологична 750.5 куб.м.
За огрев 1124.8 куб.м.
ОЗМ 119.7 куб.м.
Всичко 4145 куб.м.