Процедури

Процедура № 1730 на ДЛС Мазалат

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Мазалат
Първа дата 29.12.2017
Втора дата
Начална цена 151,390.19 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране до временен склад, товарене, транспорт и разтоварване на прогнозно количество дървесина по БДС франко адреса на клиента - обекти № 1805, № 1806, № 1811, № 1816 на 29.12.2017 г. от ЛСФ 2018 год.

Данни за дървесината

Обект/и № 1805, 1806, 1811, 1816
Дървесен вид здб, бк, гбр, трп, бб, бл, чб, ак;
Едра 117 куб.м.
Средна 109 куб.м.
Дребна 4 куб.м.
Технологична 580.2 куб.м.
За огрев 2351.8 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 3162 куб.м.