Процедури

Процедура № 1799 на ДЛС Мазалат

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Мазалат
Първа дата 06.02.2018
Втора дата
Начална цена 43,680.68 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране до временен склад на прогнозни количества дървесина от Обект № 1818 на 06.02.2018 г. от ЛСФ 2018 год.

Данни за дървесината

Обект/и № 1818
Дървесен вид бк, яв, гбр
Едра 1007 куб.м.
Средна 14 куб.м.
Дребна 27 куб.м.
Технологична 350 куб.м.
За огрев 386 куб.м.
ОЗМ 39 куб.м.
Всичко 1823 куб.м.