Процедури

Процедура № 1875 на ДЛС Мазалат

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Мазалат
Първа дата 02.03.2018
Втора дата
Начална цена 15,402.14 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране до временен склад на прогнозни количества дървесина. Товарене и транспорт на технологична дървесина и дърва франко Кастамону България, с.Горно Сахране - обект № 1829 на 02.03.2018 г. от ЛСФ 2018 год.

Данни за дървесината

Обект/и № 1829
Дървесен вид см,бк;
Едра 179 куб.м.
Средна 88 куб.м.
Дребна 52 куб.м.
Технологична 53 куб.м.
За огрев 68 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 440 куб.м.