Процедури

Процедура № 2112 на ДЛС Мазалат

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Мазалат
Първа дата 28.05.2018
Втора дата
Начална цена 9,691.75 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране до временен склад на прогнозни количества дървесина. Товарене и транспорт на технологична дървесина и дърва франко Кастамону България, с.Горно Сахране - обект № 1846 на 28.05.2018 г. от ЛСФ 2018 год.

Данни за дървесината

Обект/и № 1846
Дървесен вид здгл, яв, гбр, бк
Едра 23 куб.м.
Средна 26 куб.м.
Дребна 1 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 167 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 217 куб.м.