Процедури

Процедура № 2235 на ДЛС Мазалат

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Мазалат
Първа дата 13.07.2018
Втора дата
Начална цена 20,688.95 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране до временен склад, товарене, транспорт и разтоварване на прогнозно количество дървесина по БДС франко дома на клиента в обект № 1860 на 13.07.2018 г. от ЛСФ 2018 год.

Данни за дървесината

Обект/и № 1860
Дървесен вид яв,гбр,бк,см
Едра 37 куб.м.
Средна 18 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 39 куб.м.
За огрев 351 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 445 куб.м.