Процедури

Процедура № 2283 на ДЛС Мазалат

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Мазалат
Първа дата 06.08.2018
Втора дата
Начална цена 18,765.32 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране до временен склад, товарене, транспорт и разтоварване на прогнозно количество дървесина по БДС франко адреса на клиента - обект № 1864 на 06.08.2018 г. от ЛСФ 2018 год.

Данни за дървесината

Обект/и № 1864
Дървесен вид гбр, здб, бк
Едра 2 куб.м.
Средна 1 куб.м.
Дребна 1.95 куб.м.
Технологична 34 куб.м.
За огрев 304 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 343 куб.м.