Процедури

Процедура № 2292 на ДЛС Мазалат

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Мазалат
Първа дата 14.08.2018
Втора дата
Начална цена 29,016.48 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране до временен склад, товарене, транспорт и разтоварване на прогнозно количество дървесина по БДС франко адреса на клиента - обект № 1866 на 14.08.2018 г. от ЛСФ 2018 год.

Данни за дървесината

Обект/и № 1866
Дървесен вид бк,цр,гбр,здб
Едра 1 куб.м.
Средна 2 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 52 куб.м.
За огрев 495 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 550 куб.м.