Процедури

Процедура № 2371 на ДЛС Мазалат

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Мазалат
Първа дата 13.09.2018
Втора дата
Начална цена 9,759.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране до временен склад, товарене, транспорт и разтоварване на прогнозно количество дървесина по БДС франко адреса на клиента - обект № 1877 на 13.09.2018 г. от ЛСФ 2018 год.

Данни за дървесината

Обект/и № 1877
Дървесен вид бк,гбр,яв
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 3 куб.м.
Технологична 24 куб.м.
За огрев 210 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 237 куб.м.