Процедури

Процедура № 2398 на ДЛС Мазалат

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Мазалат
Първа дата 25.09.2018
Втора дата
Начална цена 60,124.25 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране до временен склад, товарене, транспорт и разтоварване на прогнозно количество дървесина по БДС франко адреса на клиента - обект № 1881 на 25.09.2018 г. от ЛСФ 2018 год.

Данни за дървесината

Обект/и № 1881
Дървесен вид бк
Едра 65 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 301 куб.м.
За огрев 814 куб.м.
ОЗМ 4 куб.м.
Всичко 1184 куб.м.