Процедури

Процедура № 2419 на ДЛС Мазалат

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Мазалат
Първа дата 03.10.2018
Втора дата
Начална цена 8,138.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране до временен склад, товарене, транспорт и разтоварване на прогнозно количество дървесина по БДС франко адреса на клиента - обект № 1883 на 03.10.2018 г. от ЛСФ 2018 год.

Данни за дървесината

Обект/и № 1883
Дървесен вид бк
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 148 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 148 куб.м.