Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
2156 ДЛС Мазалат 18.06.2018 1852
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1425 куб.м. 325 куб.м. 0 куб.м. 221 куб.м. 205 куб.м. 0 куб.м. 2176 куб.м.
бб, чб
Продажба на стояща дървесина на корен 152,619.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Обект №1852 на 18.06.2018 год. - ЛСФ 2018год. Виж пълна информация
2155 ДЛС Мазалат 18.06.2018 1851
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1063 куб.м. 350 куб.м. 0 куб.м. 372 куб.м. 335 куб.м. 0 куб.м. 2120 куб.м.
бб, чб
Продажба на стояща дървесина на корен 133,711.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Обект №1851 на 18.06.2018 год. - ЛСФ 2018год. Виж пълна информация
2153 ДЛС Мазалат 12.06.2018 Договаряне без предварително обявление 80,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка чрез закупуване на фуражи за нуждите на ТП ДЛС „Мазалат” по обособени позиции: Обособена позиция №1: Доставка на фуражи; Обособена позиция №2: Доставка на фуражни смески” Виж пълна информация
2140 ДЛС Мазалат 06.06.2018 1850
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
6 куб.м. 11 куб.м. 0 куб.м. 18 куб.м. 164 куб.м. 0 куб.м. 199 куб.м.
гбр, здб, бк
Процедури за добив на дървесина 7,351.52 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране до временен склад, товарене, транспорт и разтоварване на прогнозно количество дървесина по БДС франко адреса на клиента - обект № 1850 на 06.06.2018 г. от ЛСФ 2018 год. Виж пълна информация
2112 ДЛС Мазалат 28.05.2018 1846
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
23 куб.м. 26 куб.м. 1 куб.м. 0 куб.м. 167 куб.м. 0 куб.м. 217 куб.м.
здгл, яв, гбр, бк
Процедури за добив на дървесина 9,691.75 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране до временен склад на прогнозни количества дървесина. Товарене и транспорт на технологична дървесина и дърва франко Кастамону България, с.Горно Сахране - обект № 1846 на 28.05.2018 г. от ЛСФ 2018 год. Виж пълна информация
2111 ДЛС Мазалат 28.05.2018 Цетрален склад Партида 1
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
73.03 куб.м. 27.39 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 100.42 куб.м.
бб,чб,тп
Процедури за продажба на дървесина 12,056.45 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на добита дървесина от Обект Централен склад Партида 1 на територията на ТП ДЛС „Мазалат” на 28.05.2018 год.- ЛСФ 2018год. Виж пълна информация
2084 ДЛС Мазалат 14.05.2018 1802-1
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
240 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 57 куб.м. 83 куб.м. 31 куб.м. 411 куб.м.
тп, врб
Процедури за продажба на дървесина 30,820.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Временен склад обект 1802-1 на 14.05.2018 год.- ЛСФ 2018год. Виж пълна информация
2067 ДЛС Мазалат 04.05.2018 1843
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1337 куб.м. 1273 куб.м. 8 куб.м. 749 куб.м. 745 куб.м. 0 куб.м. 4112 куб.м.
чб, бб
Продажба на стояща дървесина на корен 229,015.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество /увредена/ стояща дървесина на корен на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Обект № 1843 на 04.05.2018 год. - ЛСФ 2018 год. Виж пълна информация
2053 ДЛС Мазалат 18.05.2018 Открита процедура 10,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Периодична доставка чрез покупка на електро и железарски материали за срок от 24 месеца” Виж пълна информация
Процедура № 2053 на ДЛС Мазалат от 18.05.2018 е прекратена!
2045 ДЛС Мазалат 10.05.2018 Открита процедура 30,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Възлагане на услуга по обособени позиции: Обособена позиция №1: „Механизирана поддръжка на съществуващи лесокултурни противопожарни прегради в отдели от териториалния обхват на ТП „ДЛС Мазалат“ Обособена позиция №2: „Механизирана поддръжка на съществуващи минерализовани ивици в отдели от териториалния обхват на ТП „ДЛС Мазалат“ Виж пълна информация
2028 ДЛС Мазалат 17.04.2018 1836 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 17,996.67 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане изпълнението на услуга: подготовка на почвата за залесяване - механизирана. Обект 1836 на 17.04.2018 год. Виж пълна информация
2027 ДЛС Мазалат 17.04.2018 1840-1
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
62 куб.м. 10 куб.м. 0 куб.м. 22 куб.м. 80 куб.м. 0 куб.м. 169 куб.м.
чб
Процедури за продажба на дървесина 12,862.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина ( увредена ) на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Временен склад обект 1840-1 на 17.04.2018 год.- ЛСФ 2018год. Виж пълна информация
2026 ДЛС Мазалат 17.04.2018 1839-1
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
95 куб.м. 27 куб.м. 0 куб.м. 40 куб.м. 79 куб.м. -0.1 куб.м. 241 куб.м.
бб, чб
Процедури за продажба на дървесина 18,181.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина ( увредена ) на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Временен склад обект 1839-1 на 17.04.2018 год.- ЛСФ 2018год. Виж пълна информация
1989 ДЛС Мазалат 12.04.2018 1826-1, 1827-1, 1838-1
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
161 куб.м. 84 куб.м. 0 куб.м. 137 куб.м. 63 куб.м. 0 куб.м. 445 куб.м.
чб,бб,гбр,здб,бк;
Процедури за продажба на дървесина 33,520.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Временен склад обекти: 1826-1, 1827-1, 1838-1 на 12.04.2018 год.- ЛСФ 2018год. Виж пълна информация
1985 ДЛС Мазалат 26.04.2018 Открита процедура 80,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка чрез закупуване на фуражи за нуждите на ТП ДЛС „Мазалат” Виж пълна информация
Процедура № 1985 на ДЛС Мазалат от 26.04.2018 е прекратена!
1982 ДЛС Мазалат 05.04.2018 1834-1
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
29 куб.м. 7 куб.м. 0 куб.м. 15 куб.м. 56 куб.м. 0 куб.м. 107 куб.м.
бб,чб
Процедури за продажба на дървесина 7,910.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Временен склад обект 1834-1 на 05.04.2018 год.- ЛСФ 2018год. Виж пълна информация
1981 ДЛС Мазалат 05.04.2018 1837
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
34 куб.м. 50 куб.м. 1 куб.м. 177 куб.м. 471 куб.м. 0 куб.м. 732.9 куб.м.
бк,бб,дгл,;
Процедури за добив на дървесина 21,862.50 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране до временен склад на прогнозни количества дървесина. Товарене и транспорт на технологична дървесина и дърва франко Кастамону България, с.Горно Сахране - обект № 1837 на 05.04.2018 г. от ЛСФ 2018 год. Виж пълна информация
1958 ДЛС Мазалат 26.03.2018 1833 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 17,996.67 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата : подготовка на почвата за залесяване - механизирана , обект № 1833, на 26.03.2018 г. Виж пълна информация
1957 ДЛС Мазалат 26.03.2018 1801-1
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
240 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 57 куб.м. 83 куб.м. 31 куб.м. 411 куб.м.
тп, вр
Процедури за продажба на дървесина 30,820.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Временен склад обект 1801-1 на 26.03.2018 год.- ЛСФ 2018год. Виж пълна информация
1953 ДЛС Мазалат 26.03.2018 1836-1
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
318 куб.м. 0 куб.м. 17 куб.м. 103 куб.м. 265 куб.м. 60 куб.м. 763 куб.м.
бк
Процедури за продажба на дървесина 63,495.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Временен склад обект 1836-1 на 26.03.2018 год.- ЛСФ 2018год. Виж пълна информация

A PHP Error was encountered

Severity: Core Warning

Message: PHP Startup: Unable to load dynamic library '/opt/cpanel/ea-php52/root/usr/lib64/php/modules/http.so' - /opt/cpanel/ea-php52/root/usr/lib64/php/modules/http.so: undefined symbol: php_iconv_string

Filename: Unknown

Line Number: 0

Backtrace: