Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
950 ДЛС Мазалат 19.04.2017 Събиране на оферти с обява 2,800.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка чрез покупка на препарати за растителна защита, подобрители на почва, торове и др. за нуждите на ТП ДЛС Мазалат“ Виж пълна информация
938 ДЛС Мазалат 19.04.2017 1721
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
4 куб.м. 5 куб.м. 0 куб.м. 46 куб.м. 330 куб.м. 0 куб.м. 385 куб.м.
здб.,цер,гбр.
Процедури за продажба на дървесина 16,683.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Обект № 1721 на 19.04.2017 год.- ЛСФ 2017год. Виж пълна информация
908 ДЛС Мазалат 25.04.2017 Публично състезание 6,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка на хранителни стоки и напитки за нуждите на ловния туризъм в ТП ДЛС Мазалат. Виж пълна информация
888 ДЛС Мазалат 25.04.2017 Открита процедура 29,346.25 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Ремонт и поддръжка на минерализовани ивици и лесокултурни противопожарни прегради през 2017 год. на територията на ТП ДЛС Мазалат. Виж пълна информация
876 ДЛС Мазалат 30.03.2017 1718
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
30 куб.м. 347 куб.м. 57 куб.м. 292 куб.м. 343 куб.м. 0 куб.м. 1069 куб.м.
см. здгл. б.б. бк. гбр. брз. яв.
Процедури за добив на дървесина 25,674.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата сеч, извоз и рампиране на дървесина от Обект № 1718 на територията на ТП ДЛС „Мазалат” на 30.03.2017 год Виж пълна информация
862 ДЛС Мазалат 23.03.2017 № 1633,1693
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
170 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 50 куб.м. 220 куб.м.
бук
Процедури за продажба на дървесина 20,350.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Обект № 1633, 1693 на 23.03.2017 год.- ЛСФ 2017год. Виж пълна информация
835 ДЛС Мазалат 14.03.2017 Публично състезание 25,130.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка чрез покупка на железарски и строителни материали, необходими за основен ремонт на производствени съоръжения във Фазаново стопанство на с. Трънково Виж пълна информация
765 ДЛС Мазалат 28.02.2017 1716
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 125 куб.м. 187 куб.м. 203 куб.м. 812 куб.м. 0 куб.м. 1327 куб.м.
акация
Процедури за добив на дървесина 31,837.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата сеч, извоз и рампиране на дървесина от Обект № 1716 на територията на ТП ДЛС „Мазалат” на 28.02.2017 год. Виж пълна информация
725 ДЛС Мазалат 09.02.2017 Събиране на оферти с обява 3,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Периодични доставки чрез покупка на електро и железарски материали за нуждите на ТП ДЛС "Мазалат". Виж пълна информация
716 Централно Управление 27.02.2017 1701 и 1702 Дългосрочни договори
Предмет: Документация за провеждане на явен търг за предварителна продажба на добита дървесина по сортименти от обект 1701 и 1702 Виж пълна информация
708 ДЛС Мазалат 01.02.2017 1710
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
530 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 530 куб.м.
топола
Процедури за продажба на дървесина 38,400.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Обект № 1710 на 01.02.2017 год.- ЛСФ 2017год. Виж пълна информация
706 ДЛС Мазалат 08.02.2017 Събиране на оферти с обява 110,546.25 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища, минерализовани ивици и лесокултурни противопожарни прегради през 2017 г., на територията на ТП „ДЛС Мазалат” Виж пълна информация
Процедура № 706 на ДЛС Мазалат от 08.02.2017 е прекратена!
695 ДЛС Мазалат 26.01.2017 1712
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1 куб.м. 83 куб.м. 14 куб.м. 20 куб.м. 19 куб.м. 0 куб.м. 137 куб.м.
б.б, ч.б.
Продажба на стояща дървесина на корен 5,914.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Обект № 1712 на 26.01.2017 год.- ЛСФ 2017год. Виж пълна информация
681 ДЛС Мазалат 08.02.2017 Открита процедура 13,800.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка чрез закупуване на смазочни материали - двигателно и хидравлично масло, грес и автоконсумативи. Виж пълна информация
668 ДЛС Мазалат 05.01.2017 1697,1699
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
317 куб.м. 50 куб.м. 0 куб.м. 40 куб.м. 0 куб.м. 10 куб.м. 417 куб.м.
топола, ч. бор
Процедури за продажба на дървесина 30,635.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Обект № 1697, 1699 на 05.01.2017 год. Виж пълна информация
629 ДЛС Мазалат 08.12.2016 Събиране на оферти с обява 3,400.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Извършване на задължителни профилактични медицински прегледи и изследвания на служителите на ТП ДЛС „Мазалат”, предвидени в „Наредба № 3 / 28.02.1987 год. за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците и Наредба № 3/25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността по трудова медицина” Виж пълна информация
621 ДЛС Мазалат 22.12.2016 Публично състезание 19,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Поддръжка на офис техника /компютри, преносими компютри, хардуер и софтуер, принтери, скенери, копирни машини, монитори, телефонни и факс апарати, UPS устройства, модеми, рутъри и други включително и техника в извънгаранционен срок/ за нуждите на ТП ДЛС „Мазалат“ Виж пълна информация
611 ДЛС Мазалат 09.12.2016 14.12.2016 1709
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
86 куб.м. 808 куб.м. 270 куб.м. 484 куб.м. 77 куб.м. 0 куб.м. 1725 куб.м.
бук, смърч, ела
Продажба на стояща дървесина на корен 78,556.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Обект № 1709 на 09.12.2016 год.- ЛСФ 2017год. Виж пълна информация
610 ДЛС Мазалат 09.12.2016 14.12.2016 1708
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
30 куб.м. 200 куб.м. 71 куб.м. 75 куб.м. 21 куб.м. 0 куб.м. 397 куб.м.
бук, смърч, бб.
Продажба на стояща дървесина на корен 18,611.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Обект № 1708 на 09.12.2016 год.- ЛСФ 2017год. Виж пълна информация
609 ДЛС Мазалат 09.12.2016 14.12.2016 1706
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
642 куб.м. 1356 куб.м. 259 куб.м. 1313 куб.м. 971 куб.м. 0 куб.м. 4541 куб.м.
чб, ак, бл, бб, цр, здб, вб, здгл, бк, гбр
Продажба на стояща дървесина на корен 212,677.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Обект № 1706 на 09.12.2016 год.- ЛСФ 2017год. Виж пълна информация