Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
2111 ДЛС Мазалат 28.05.2018 Цетрален склад Партида 1
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
73.03 куб.м. 27.39 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 100.42 куб.м.
бб,чб,тп
Процедури за продажба на дървесина 12,056.45 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на добита дървесина от Обект Централен склад Партида 1 на територията на ТП ДЛС „Мазалат” на 28.05.2018 год.- ЛСФ 2018год. Виж пълна информация
2084 ДЛС Мазалат 14.05.2018 1802-1
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
240 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 57 куб.м. 83 куб.м. 31 куб.м. 411 куб.м.
тп, врб
Процедури за продажба на дървесина 30,820.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Временен склад обект 1802-1 на 14.05.2018 год.- ЛСФ 2018год. Виж пълна информация
2067 ДЛС Мазалат 04.05.2018 1843
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1337 куб.м. 1273 куб.м. 8 куб.м. 749 куб.м. 745 куб.м. 0 куб.м. 4112 куб.м.
чб, бб
Продажба на стояща дървесина на корен 229,015.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество /увредена/ стояща дървесина на корен на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Обект № 1843 на 04.05.2018 год. - ЛСФ 2018 год. Виж пълна информация
2053 ДЛС Мазалат 18.05.2018 Открита процедура 10,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Периодична доставка чрез покупка на електро и железарски материали за срок от 24 месеца” Виж пълна информация
Процедура № 2053 на ДЛС Мазалат от 18.05.2018 е прекратена!
2045 ДЛС Мазалат 10.05.2018 Открита процедура 30,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Възлагане на услуга по обособени позиции: Обособена позиция №1: „Механизирана поддръжка на съществуващи лесокултурни противопожарни прегради в отдели от териториалния обхват на ТП „ДЛС Мазалат“ Обособена позиция №2: „Механизирана поддръжка на съществуващи минерализовани ивици в отдели от териториалния обхват на ТП „ДЛС Мазалат“ Виж пълна информация
2028 ДЛС Мазалат 17.04.2018 1836 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 17,996.67 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане изпълнението на услуга: подготовка на почвата за залесяване - механизирана. Обект 1836 на 17.04.2018 год. Виж пълна информация
2027 ДЛС Мазалат 17.04.2018 1840-1
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
62 куб.м. 10 куб.м. 0 куб.м. 22 куб.м. 80 куб.м. 0 куб.м. 169 куб.м.
чб
Процедури за продажба на дървесина 12,862.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина ( увредена ) на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Временен склад обект 1840-1 на 17.04.2018 год.- ЛСФ 2018год. Виж пълна информация
2026 ДЛС Мазалат 17.04.2018 1839-1
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
95 куб.м. 27 куб.м. 0 куб.м. 40 куб.м. 79 куб.м. -0.1 куб.м. 241 куб.м.
бб, чб
Процедури за продажба на дървесина 18,181.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина ( увредена ) на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Временен склад обект 1839-1 на 17.04.2018 год.- ЛСФ 2018год. Виж пълна информация
1989 ДЛС Мазалат 12.04.2018 1826-1, 1827-1, 1838-1
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
161 куб.м. 84 куб.м. 0 куб.м. 137 куб.м. 63 куб.м. 0 куб.м. 445 куб.м.
чб,бб,гбр,здб,бк;
Процедури за продажба на дървесина 33,520.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Временен склад обекти: 1826-1, 1827-1, 1838-1 на 12.04.2018 год.- ЛСФ 2018год. Виж пълна информация
1985 ДЛС Мазалат 26.04.2018 Открита процедура 80,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка чрез закупуване на фуражи за нуждите на ТП ДЛС „Мазалат” Виж пълна информация
Процедура № 1985 на ДЛС Мазалат от 26.04.2018 е прекратена!
1982 ДЛС Мазалат 05.04.2018 1834-1
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
29 куб.м. 7 куб.м. 0 куб.м. 15 куб.м. 56 куб.м. 0 куб.м. 107 куб.м.
бб,чб
Процедури за продажба на дървесина 7,910.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Временен склад обект 1834-1 на 05.04.2018 год.- ЛСФ 2018год. Виж пълна информация
1981 ДЛС Мазалат 05.04.2018 1837
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
34 куб.м. 50 куб.м. 1 куб.м. 177 куб.м. 471 куб.м. 0 куб.м. 732.9 куб.м.
бк,бб,дгл,;
Процедури за добив на дървесина 21,862.50 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране до временен склад на прогнозни количества дървесина. Товарене и транспорт на технологична дървесина и дърва франко Кастамону България, с.Горно Сахране - обект № 1837 на 05.04.2018 г. от ЛСФ 2018 год. Виж пълна информация
1958 ДЛС Мазалат 26.03.2018 1833 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 17,996.67 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата : подготовка на почвата за залесяване - механизирана , обект № 1833, на 26.03.2018 г. Виж пълна информация
1957 ДЛС Мазалат 26.03.2018 1801-1
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
240 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 57 куб.м. 83 куб.м. 31 куб.м. 411 куб.м.
тп, вр
Процедури за продажба на дървесина 30,820.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Временен склад обект 1801-1 на 26.03.2018 год.- ЛСФ 2018год. Виж пълна информация
1953 ДЛС Мазалат 26.03.2018 1836-1
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
318 куб.м. 0 куб.м. 17 куб.м. 103 куб.м. 265 куб.м. 60 куб.м. 763 куб.м.
бк
Процедури за продажба на дървесина 63,495.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Временен склад обект 1836-1 на 26.03.2018 год.- ЛСФ 2018год. Виж пълна информация
1952 ДЛС Мазалат 26.03.2018 1818-1
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
463 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 408 куб.м. 386 куб.м. 39 куб.м. 1296 куб.м.
бк, гбр, яв,
Процедури за продажба на дървесина 109,697.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Временен склад обект 1818-1 на 26.03.2018 год.- ЛСФ 2018год. Виж пълна информация
1927 ДЛС Мазалат 16.03.2018 1835
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
4 куб.м. 2 куб.м. 0 куб.м. 88 куб.м. 793 куб.м. 0 куб.м. 887 куб.м.
здб, гбр
Процедури за добив на дървесина 46,372.89 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране до временен склад, товарене, транспорт и разтоварване на прогнозно количество дървесина по БДС франко адреса на клиента - обект № 1835 на 16.03.2018 г. от ЛСФ 2018 год. Виж пълна информация
1920 ДЛС Мазалат 14.03.2018 1830-1, 1831-1
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
49 куб.м. 101 куб.м. 1 куб.м. 505 куб.м. 134 куб.м. 0 куб.м. 790 куб.м.
бк,бб,дгл;
Процедури за продажба на дървесина 50,158.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Временен склад обекти 1830-1, 1831-1 на 14.03.2018 год.- ЛСФ 2018год. Виж пълна информация
1912 ДЛС Мазалат 14.03.2018 1830
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
34 куб.м. 50 куб.м. 1 куб.м. 177 куб.м. 471 куб.м. 0 куб.м. 733 куб.м.
бк,бб,дгл;
Процедури за добив на дървесина 26,790.13 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране до временен склад, товарене, транспорт и разтоварване на прогнозно количество дървесина по БДС франко адреса на клиента - обект № 1830 на 14.03.2018 г. от ЛСФ 2018 год. Виж пълна информация
1892 ДЛС Мазалат 07.03.2018 1830
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
34 куб.м. 50 куб.м. 1 куб.м. 177 куб.м. 471 куб.м. 0 куб.м. 733 куб.м.
бк,бб,дгл;
Процедури за добив на дървесина 26,790.13 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране до временен склад на прогнозни количества дървесина. Товарене и транспорт на технологична дървесина и дърва франко Кастамону България, с.Горно Сахране - обект № 1830, на 07.03.2018 г. от ЛСФ 2018 год. Виж пълна информация
Процедура № 1892 на ДЛС Мазалат от 07.03.2018 е прекратена!