slide

Гoрска сертификация | ДЛС Мазалат

Анализ на положителните и отрицателни външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности върху дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги.
Файл
Добавен
26.09.2019 / ДЛС Мазалат
Резюме ГСП.
Файл
Добавен
28.08.2019 / ДЛС Мазалат
Доклад ГВКС Мазалат 2018 г.
Файл
Добавен
26.08.2019 / ДЛС Мазалат
Списък на насажденията по общини, землища и местности, в които се извършват горскостопански дейности през 2019 г.
Файл
Добавен
19.08.2019 / ДЛС Мазалат
Заповед екосистеми 10 % ДЛС Мазалат
Файл
Добавен
14.09.2018 / ДЛС Мазалат
Оценка на соц. дейност ДЛС Мазалат 2018 год.
Файл
Добавен
14.09.2018 / ДЛС Мазалат
Списък на гори, 10 % от обща площ без ползване
Файл
Добавен
14.09.2018 / ДЛС Мазалат
Гори във фаза на старост
Файл
Добавен
14.09.2018 / ДЛС Мазалат
Доклад ГВКС ДЛС Мазалат, актуален към 2018 год.
Файл
Добавен
14.09.2018 / ДЛС Мазалат
Карта на гори, 10 % от обща площ без ползване
Файл
Добавен
14.09.2018 / ДЛС Мазалат
Списък на насажденията по общини, землища и местности, в които се извършват горскостопански дейности през 2018 г. на територията на ТП ДЛС "Мазалат"
Файл
Добавен
16.08.2018 / ДЛС Мазалат
Декларация за дългосрочна ангажираност
Файл
Добавен
16.08.2018 / ДЛС Мазалат
Политика за управление на горите на територията на ТП ДЛС Мазалат
Файл
Добавен
16.08.2018 / ДЛС Мазалат
Вътрешни правила за спорове свързани с правата на собственост и ползване, правата на работниците и местните общности в ТП ДЛС Мазалалат
Файл
Добавен
16.08.2018 / ДЛС Мазалат
Вътрешни правила за процедиране със сигнали свързани с различни форми на дискриминация
Файл
Добавен
16.08.2018 / ДЛС Мазалат
Система за провеждане на мониторинг на биологичното разнообразие и горите с висока консервационна стойност на територията управлявана от ТП ДЛС "Мазалат"
Файл
Добавен
16.08.2018 / ДЛС Мазалат
Доклад гори ГВКС.
Файл
Добавен
16.08.2018 / ДЛС Мазалат
Политика на ТП ДЛС "Мазалат" срещу курупцията
Файл
Добавен
15.08.2018 / ДЛС Мазалат