Процедури

Процедура № 4681 на ДЛС Мазалат

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Мазалат
Първа дата 13.10.2020
Втора дата
Начална цена 49,023.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за възлагане на лесокултурни дейности
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услуга: залесяване и отглеждане на горски култури. Обект 2053 на 13.10.2020 год.

Данни за дървесината

Обект/и № 2053
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.