Процедури

Процедура № 4884 на ДЛС Мазалат

Процедура № 4884 на ДЛС Мазалат от 15.12.2020 е прекратена!

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Мазалат
Първа дата 15.12.2020
Втора дата
Начална цена 911,782.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с явно наддаване
Предмет Документация за предварителна продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен по сортименти и категории дървесина от годишния план за ползване на дървесината за 2021 година, от обект № 2106Ц – горски територии, държавна собственост, стопанисвани от ЮИДП ДП;

Данни за дървесината

Обект/и № 2106Ц
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 19396 куб.м.