Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
3129 ДЛС Мазалат 04.07.2019 Открита процедура 8,700.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка на оградна мрежа за ремонт на волиери във ФС „Трънково" Виж пълна информация
3120 ДЛС Мазалат 03.06.2019 1907
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
483 куб.м. 485 куб.м. 17 куб.м. 542 куб.м. 547 куб.м. 2 куб.м. 2076 куб.м.
бк,бб,брз,ела,см,яв
Продажба на стояща дървесина на корен 111,535.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Обект № 1907 на 03.06.2019 год. - ЛСФ 2019год. Виж пълна информация
3117 ДЛС Мазалат 20.06.2019 Открита процедура 35,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Механизирано поддържане на лесокултурни противопожарни прегради и минерализовани ивици по обособени позиции: „Обособена позиция 1: Механизирано поддържане на лесокултурни противопожарни прегради” и Обособена позиция 2: Механизирано поддържане минерализовани ивици" Виж пълна информация
3099 ДЛС Мазалат 13.06.2019 0 Процедури по Закона за държавната собственост 15,608.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот - частна държавна собственост, предоставен за управление на ЮИДП ДП Сливен, ТП ДЛС Мазалат Виж пълна информация
3083 ДЛС Мазалат 27.05.2019 1946-2
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
15.78 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 21.78 куб.м. 37.56 куб.м.
бк
Процедури за продажба на дървесина 4,105.95 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на добита дървесина на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Централен склад обект 1946-2 на 27.05.2019 год.- ЛСФ 2019год. Виж пълна информация
3082 ДЛС Мазалат 27.05.2019 1945
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
738 куб.м. 15 куб.м. 36 куб.м. 308 куб.м. 718 куб.м. 108 куб.м. 1923 куб.м.
бк,гбр
Процедури за продажба на дървесина 115,994.50 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Обект №1945 на 27.05.2019 год. - ЛСФ 2019 год. Виж пълна информация
3081 ДЛС Мазалат 27.05.2019 1944-1
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
51 куб.м. 22 куб.м. 1 куб.м. 44 куб.м. 237 куб.м. 0 куб.м. 355 куб.м.
бб,гбр,дгл,см,врб,брз,вб,здгл,
Процедури за продажба на дървесина 26,297.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Временен склад обект 1944-1 на 27.05.2019 год.- ЛСФ 2019год. Виж пълна информация
3080 ДЛС Мазалат 27.05.2019 1944
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
51 куб.м. 22 куб.м. 1 куб.м. 44 куб.м. 237 куб.м. 0 куб.м. 355 куб.м.
бб,гбр,дгл,см,врб,брз,вб,здгл,
Процедури за добив на дървесина 9,229.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране до временен склад на прогнозни количества дървесина от Обект № 1944 на 27.05.2019 г. от ЛСФ 2019 год. Виж пълна информация
3068 ДЛС Мазалат 20.05.2019 1943-1
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 62 куб.м. 5 куб.м. 31 куб.м. 255 куб.м. -0.05 куб.м. 353 куб.м.
тп
Процедури за продажба на дървесина 22,239.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Временен склад обект 1943-1 на 20.05.2019 год.- ЛСФ 2019год. Виж пълна информация
3067 ДЛС Мазалат 20.05.2019 1943
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
220 куб.м. 75 куб.м. 5 куб.м. 31 куб.м. 255 куб.м. 28 куб.м. 614 куб.м.
тп
Процедури за добив на дървесина 15,982.50 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране до временен склад на прогнозни количества дървесина от Обект № 1943 на 20.05.2019 г. от ЛСФ 2019 год. Виж пълна информация
3055 ДЛС Мазалат 10.05.2019 1938,1939,1940
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
148 куб.м. 218 куб.м. 16 куб.м. 329 куб.м. 1946 куб.м. 149 куб.м. 2806 куб.м.
бк,гбр,трп,здб,бб,см,цр,бл
Процедури за добив на дървесина 130,420.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране до временен склад, товарене, транспорт и разтоварване на прогнозно количество дървесина до дома на клиента - обекти № 1938,1939,1940 на 10.05.2018 г. от ЛСФ 2019 год. Виж пълна информация
3054 ДЛС Мазалат 10.05.2019 1938-1, 1939-1, 1940-1
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
148 куб.м. 218 куб.м. 16 куб.м. 265 куб.м. 453 куб.м. 106 куб.м. 1206 куб.м.
бк, гбр,трп,здб,бб,см, цр,бл,
Процедури за продажба на дървесина 79,808.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Временен склад обекти 1938-1, 1939-1, 1940-1, на 10.05.2019 год.- ЛСФ 2019год. Виж пълна информация
3053 ДЛС Мазалат 10.05.2019 1941
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
378 куб.м. 173 куб.м. 21 куб.м. 278 куб.м. 280 куб.м. 27 куб.м. 1157 куб.м.
бб,бк,яв,гбр
Продажба на стояща дървесина на корен 64,333.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Обект №1941 на 10.05.2019 год. - ЛСФ 2019 год. Виж пълна информация
3046 ДЛС Мазалат 10.05.2019 1942 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 38,427.83 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане изпълнението на услуга: залесяване и отглеждане на горски култури. Обект 1942 на 10.05.2019 год. Виж пълна информация
3045 ДЛС Мазалат 10.05.2019 1933 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 41,548.16 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане изпълнението на услуга: залесяване и отглеждане на горски култури. Обект 1933 на 10.05.2019 год. Виж пълна информация
2972 ДЛС Мазалат 10.04.2019 Събиране на оферти с обява 1,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Изработка и доставка на формуляри по ЗГ, ЗЛОД и др. необходими бланки по задание на възложителя за срок от 12 месеца Виж пълна информация
2957 ДЛС Мазалат 15.04.2019 1937-2
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
5.07 куб.м. 58.84 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 4.08 куб.м. 67.99 куб.м.
здб
Процедури за продажба на дървесина 9,725.65 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на добита дървесина на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Централен склад обект 1937-2 на 15.04.2019 год.- ЛСФ 2019год. Виж пълна информация
2947 ДЛС Мазалат 10.04.2019 1936-1
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 62 куб.м. 5 куб.м. 0 куб.м. 255 куб.м. 31 куб.м. 353 куб.м.
тп
Процедури за продажба на дървесина 22,239.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Временен склад обект 1936-1 на 10.04.2019 год.- ЛСФ 2019год. Виж пълна информация
2946 ДЛС Мазалат 10.04.2019 1936
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
220 куб.м. 75 куб.м. 5 куб.м. 31 куб.м. 255 куб.м. 28 куб.м. 614 куб.м.
тп
Процедури за добив на дървесина 15,979.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране до временен склад в обект № 1936 на 10.04.2019 г. от ЛСФ 2019 год. Виж пълна информация
2928 ДЛС Мазалат 02.04.2019 Събиране на оферти с обява 15,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: “Доставка и монтаж на черна и бяла техника за ловен дом Трънково” Виж пълна информация
Процедура № 2928 на ДЛС Мазалат от 02.04.2019 е прекратена!