Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
1477 ДЛС Мазалат 15.11.2017 Открита процедура 68,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка, монтаж, баланс и ремонт на автомобилни и тракторни гуми - зимни и летни за нуждите на ТП ДЛС "Мазалат". Виж пълна информация
1321 ДЛС Мазалат 31.08.2017 Публично състезание 30,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Извършване на авиоборба срещу борова процесионка, чрез ултрамалообемно пръскане в горски площи, попадащи в територията на ТП ДЛС ”Мазалат” с.Горно Сахране. Виж пълна информация
1121 ДЛС Мазалат 11.07.2017 Открита процедура 58,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Следгаранционно сервизно и техническо обслужване, профилактика, диагностика, ремонт, доставка на резервни части за МПС, собственост на Териториално поделение ДЛС "Мазалат" за срок от 12 месеца. Виж пълна информация
963 ДЛС Мазалат 25.04.2017 Събиране на оферти с обява 2,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка на зарибителен материал за нуждите на ДЛС "Мазалат" за срок от 24 месеца. Виж пълна информация
950 ДЛС Мазалат 19.04.2017 Събиране на оферти с обява 2,800.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка чрез покупка на препарати за растителна защита, подобрители на почва, торове и др. за нуждите на ТП ДЛС Мазалат“ Виж пълна информация
908 ДЛС Мазалат 25.04.2017 Публично състезание 6,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка на хранителни стоки и напитки за нуждите на ловния туризъм в ТП ДЛС Мазалат. Виж пълна информация
888 ДЛС Мазалат 25.04.2017 Открита процедура 29,346.25 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Ремонт и поддръжка на минерализовани ивици и лесокултурни противопожарни прегради през 2017 год. на територията на ТП ДЛС Мазалат. Виж пълна информация
835 ДЛС Мазалат 14.03.2017 Публично състезание 25,130.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка чрез покупка на железарски и строителни материали, необходими за основен ремонт на производствени съоръжения във Фазаново стопанство на с. Трънково Виж пълна информация
725 ДЛС Мазалат 09.02.2017 Събиране на оферти с обява 3,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Периодични доставки чрез покупка на електро и железарски материали за нуждите на ТП ДЛС "Мазалат". Виж пълна информация
716 Централно Управление 27.02.2017 1701 и 1702 Дългосрочни договори
Предмет: Документация за провеждане на явен търг за предварителна продажба на добита дървесина по сортименти от обект 1701 и 1702 Виж пълна информация
706 ДЛС Мазалат 08.02.2017 Събиране на оферти с обява 110,546.25 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища, минерализовани ивици и лесокултурни противопожарни прегради през 2017 г., на територията на ТП „ДЛС Мазалат”


Виж пълна информация
Процедура № 706 на ДЛС Мазалат от 08.02.2017 е прекратена!
681 ДЛС Мазалат 08.02.2017 Открита процедура 13,800.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка чрез закупуване на смазочни материали - двигателно и хидравлично масло, грес и автоконсумативи. Виж пълна информация
629 ДЛС Мазалат 08.12.2016 Събиране на оферти с обява 3,400.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Извършване на задължителни профилактични медицински прегледи и изследвания на служителите на ТП ДЛС „Мазалат”, предвидени в „Наредба № 3 / 28.02.1987 год. за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците и Наредба № 3/25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността по трудова медицина” Виж пълна информация
621 ДЛС Мазалат 22.12.2016 Публично състезание 19,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Поддръжка на офис техника /компютри, преносими компютри, хардуер и софтуер, принтери, скенери, копирни машини, монитори, телефонни и факс апарати, UPS устройства, модеми, рутъри и други включително и техника в извънгаранционен срок/ за нуждите на ТП ДЛС „Мазалат“ Виж пълна информация
372 ДЛС Мазалат 01.11.2016 Обществени поръчки/Профил на купувача 700.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Изработка и доставка на формуляри по ЗГ, ЗЛОД и други необходими бланки по задание на ТП ДЛС Мазалат. Виж пълна информация
365 ДЛС Мазалат 15.11.2016 Обществени поръчки/Профил на купувача 22,800.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Осигуряване на охрана с помощта на СОТ в обекти Административни сгради - с. Александрово, ул.9-ти септември 2А, с. Горно Сахране,ул.Опълченска 1А и физическа охрана за времето от 17:00ч до 08:00ч в работни дни и 24 часова охрана за почивни и празнични дни на фазанария и Ловен дом с. Трънково в териториялния обхват на ТП ДЛС Мазалат за срок от 12 месеца. Виж пълна информация
288 ДЛС Мазалат 27.09.2016 Обществени поръчки/Профил на купувача 2,200.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка на питейна вода и канализационни услуги за нуждите на ДЛС "Мазалат" за срок от 24 месеца. Виж пълна информация
284 ДЛС Мазалат 27.09.2016 Обществени поръчки/Профил на купувача 52,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка на електроенергия за нуждите на ДЛС "Мазалат" за срок от 24 месеца. Виж пълна информация
114 ДЛС Мазалат 02.08.2016 Събиране на оферти с обява 267,114.40 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Реконструкция и вътрешно преустройство на съществуващ кантон в поземлен имот в горска територия държавна собственост N 105014 в землището на с.Трънково, общ.Раднево в териториалния обхват на дейност на ТП ДЛС Мазалат Виж пълна информация
110 ДЛС Мазалат 29.07.2016 Събиране на оферти с обява 267,114.40 лв. без ДДС
Предмет: „Реконструкция и вътрешно преустройство на съществуващ кантон в поземлен имот в горска територия държавна собственост N 105014 в землището на с.Трънково, общ.Раднево в териториалния обхват на дейност на ТП ДЛС Мазалат ” Виж пълна информация
Процедура № 110 на ДЛС Мазалат от 29.07.2016 е прекратена!