Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
908 ДЛС Мазалат 25.04.2017 Публично състезание 6,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка на хранителни стоки и напитки за нуждите на ловния туризъм в ТП ДЛС Мазалат. Виж пълна информация
888 ДЛС Мазалат 25.04.2017 Открита процедура 29,346.25 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Ремонт и поддръжка на минерализовани ивици и лесокултурни противопожарни прегради през 2017 год. на територията на ТП ДЛС Мазалат. Виж пълна информация
835 ДЛС Мазалат 14.03.2017 Публично състезание 25,130.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка чрез покупка на железарски и строителни материали, необходими за основен ремонт на производствени съоръжения във Фазаново стопанство на с. Трънково Виж пълна информация
725 ДЛС Мазалат 09.02.2017 Събиране на оферти с обява 3,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Периодични доставки чрез покупка на електро и железарски материали за нуждите на ТП ДЛС "Мазалат". Виж пълна информация
716 Централно Управление 27.02.2017 1701 и 1702 Дългосрочни договори
Предмет: Документация за провеждане на явен търг за предварителна продажба на добита дървесина по сортименти от обект 1701 и 1702 Виж пълна информация
706 ДЛС Мазалат 08.02.2017 Събиране на оферти с обява 110,546.25 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища, минерализовани ивици и лесокултурни противопожарни прегради през 2017 г., на територията на ТП „ДЛС Мазалат”


Виж пълна информация
Процедура № 706 на ДЛС Мазалат от 08.02.2017 е прекратена!
681 ДЛС Мазалат 08.02.2017 Открита процедура 13,800.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка чрез закупуване на смазочни материали - двигателно и хидравлично масло, грес и автоконсумативи. Виж пълна информация
629 ДЛС Мазалат 08.12.2016 Събиране на оферти с обява 3,400.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Извършване на задължителни профилактични медицински прегледи и изследвания на служителите на ТП ДЛС „Мазалат”, предвидени в „Наредба № 3 / 28.02.1987 год. за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците и Наредба № 3/25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността по трудова медицина” Виж пълна информация
621 ДЛС Мазалат 22.12.2016 Публично състезание 19,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Поддръжка на офис техника /компютри, преносими компютри, хардуер и софтуер, принтери, скенери, копирни машини, монитори, телефонни и факс апарати, UPS устройства, модеми, рутъри и други включително и техника в извънгаранционен срок/ за нуждите на ТП ДЛС „Мазалат“ Виж пълна информация
372 ДЛС Мазалат 01.11.2016 Обществени поръчки/Профил на купувача 700.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Изработка и доставка на формуляри по ЗГ, ЗЛОД и други необходими бланки по задание на ТП ДЛС Мазалат. Виж пълна информация
365 ДЛС Мазалат 15.11.2016 Обществени поръчки/Профил на купувача 22,800.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Осигуряване на охрана с помощта на СОТ в обекти Административни сгради - с. Александрово, ул.9-ти септември 2А, с. Горно Сахране,ул.Опълченска 1А и физическа охрана за времето от 17:00ч до 08:00ч в работни дни и 24 часова охрана за почивни и празнични дни на фазанария и Ловен дом с. Трънково в териториялния обхват на ТП ДЛС Мазалат за срок от 12 месеца. Виж пълна информация
288 ДЛС Мазалат 27.09.2016 Обществени поръчки/Профил на купувача 2,200.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка на питейна вода и канализационни услуги за нуждите на ДЛС "Мазалат" за срок от 24 месеца. Виж пълна информация
284 ДЛС Мазалат 27.09.2016 Обществени поръчки/Профил на купувача 52,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка на електроенергия за нуждите на ДЛС "Мазалат" за срок от 24 месеца. Виж пълна информация
114 ДЛС Мазалат 02.08.2016 Събиране на оферти с обява 267,114.40 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Реконструкция и вътрешно преустройство на съществуващ кантон в поземлен имот в горска територия държавна собственост N 105014 в землището на с.Трънково, общ.Раднево в териториалния обхват на дейност на ТП ДЛС Мазалат Виж пълна информация
110 ДЛС Мазалат 29.07.2016 Събиране на оферти с обява 267,114.40 лв. без ДДС
Предмет: „Реконструкция и вътрешно преустройство на съществуващ кантон в поземлен имот в горска територия държавна собственост N 105014 в землището на с.Трънково, общ.Раднево в териториалния обхват на дейност на ТП ДЛС Мазалат ” Виж пълна информация
Процедура № 110 на ДЛС Мазалат от 29.07.2016 е прекратена!
26 ДЛС Мазалат 19.07.2016 0 Обществени поръчки/Профил на купувача 29,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка, монтаж, баланс и ремонт на автомобилни и тракторни гуми - зимни и летни Виж пълна информация