Процедура № 6722 на ДЛС Мазалат

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДЛС Мазалат 18.07.2023 10.08.2023 25,500.00 лв. без ДДС Процедури по Закона за държавната собственост Търг с тайно наддаване
Предмет Документация за участие в търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна държавна собственост, предоставен за управление на „Югоизточно държавно предприятие” (ЮИДП) ДП, гр. Сливен, Държавно ловно стопанство „Мазалат“, представляващ: - сграда с идентификатор 14026.200.385.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-1435/07.08.2018 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър; последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо сградата е от 05.05.2023 г., със застроена площ от 119 кв.м, на три етажа, с предназначение: курортна, туристическа сграда; - сграда с идентификатор 14026.200.385.4 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-1435/07.08.2018 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър; последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо сградата е от 05.05.2023 г., със застроена площ от 67 кв.м, на един етаж, с предназначение: курортна, туристическа сграда и - сграда с идентификатор 14026.200.385.6 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-1435/07.08.2018 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър; последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо сградата е от 05.05.2023 г., със застроена площ от 138 кв.м, на един етаж, с предназначение: курортна, туристическа сграда

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.