Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4884 ДЛС Мазалат 15.12.2020 2106Ц Продажба на стояща дървесина на корен 911,782.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за предварителна продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен по сортименти и категории дървесина от годишния план за ползване на дървесината за 2021 година, от обект № 2106Ц – горски територии, държавна собственост, стопанисвани от ЮИДП ДП; Виж пълна информация
4744 ДЛС Мазалат 05.11.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
125 куб.м. 111 куб.м. 15 куб.м. 56 куб.м. 58 куб.м. 9 куб.м. 374 куб.м.
бб, цр, здб, гбр
2058 Продажба на стояща дървесина на корен 20,379.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Обект № 2058 на 05.11.2020 год. - ЛСФ 2020 год. Виж пълна информация
4743 ДЛС Мазалат 05.11.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 222 куб.м. 216 куб.м. 0 куб.м. 438 куб.м.
бк, здб, гбр
2057 Продажба на стояща дървесина на корен 20,586.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Обект № 2057 на 05.11.2020 год. - ЛСФ 2020 год. Виж пълна информация
4741 ДЛС Мазалат 02.11.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
18 куб.м. 3 куб.м. 0 куб.м. 597 куб.м. 599 куб.м. 30 куб.м. 1247 куб.м.
цр,здб,блг,бк,гбр,
2056 Продажба на стояща дървесина на корен 59,438.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Обект № 2056 на 02.11.2020 год. - ЛСФ 2020 год. Виж пълна информация
4735 ДЛС Мазалат 29.10.2020 2054-2 Процедури за продажба на дървесина 19,800.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услуга: товарене, транспорт и разтоварване на прогнозно количество дървесина до "Кастамону" АД, тир станция от обект № 2054-2 на 29.10.2020 г. от ЛСФ 2020 год. Виж пълна информация
4713 ДЛС Мазалат 11.11.2020 Открита процедура 50,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: "Доставка чрез закупуване на фуражи за нуждите на ТП ДЛС "Мазалат" по обособени позиции. Обособена позиция № 1: Доставка на фуражи за срок от 12 месеца. Обособена позиция № 2: Доставка на слама, фуражни растения - сено, люцерна и фуражни смески за срок от 12 месеца." Виж пълна информация
4699 ДЛС Мазалат 19.10.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
23 куб.м. 393 куб.м. 107 куб.м. 91 куб.м. 86 куб.м. 4 куб.м. 704 куб.м.
чб,бб
2054 Продажба на стояща дървесина на корен 28,359.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Обект № 2054 на 19.10.2020 год. - ЛСФ 2020 год. Виж пълна информация
4681 ДЛС Мазалат 13.10.2020 2053 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 49,023.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услуга: залесяване и отглеждане на горски култури. Обект 2053 на 13.10.2020 год. Виж пълна информация
4643 ДЛС Мазалат 06.10.2020 Открита процедура 4,992.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: "Изпълнение на дейности по механизирана поддръжка на минерализовани ивици и лесокултурни прегради на територията на ТП ДЛС "Мазалат" за срок от 12 месеца" Виж пълна информация
4628 ДЛС Мазалат 21.09.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
145 куб.м. 63 куб.м. 2 куб.м. 38 куб.м. 42 куб.м. 1 куб.м. 291 куб.м.
см,бб,бк
2039 Продажба на стояща дървесина на корен 17,441.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Обект № 2039 на 21.09.2020 год. - ЛСФ 2020 год. Виж пълна информация
4625 ДЛС Мазалат 16.09.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1 куб.м. 2 куб.м. 0 куб.м. 120 куб.м. 780 куб.м. 1 куб.м. 904 куб.м.
здб
2048-1 Процедури за продажба на дървесина 65,139.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Временен склад в обект № 2048-1 на 16.09.2020 год. ЛСФ 2020 год. Виж пълна информация
4624 ДЛС Мазалат 16.09.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1 куб.м. 2 куб.м. 0 куб.м. 120 куб.м. 1080 куб.м. 1 куб.м. 1204 куб.м.
здб;
2048 Процедури за добив на дървесина 42,109.20 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране до временен склад, товарене, транспорт и разтоварване на прогнозно количество дървесина до дома на клиента - обект № 2048 на 16.09.2020 г. от ЛСФ 2020 год. Виж пълна информация
4592 ДЛС Мазалат 03.09.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
46 куб.м. 72 куб.м. 2 куб.м. 63 куб.м. 65 куб.м. 0 куб.м. 248 куб.м.
см, здгл, гбр, бк
2036-1 Процедури за продажба на дървесина 19,665.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Временен склад в обект № 2036-1 на 03.09.2020 год. ЛСФ 2020 год. Виж пълна информация
4584 ДЛС Мазалат 31.08.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
48 куб.м. 393 куб.м. 72 куб.м. 64 куб.м. 117 куб.м. 15 куб.м. 709 куб.м.
бб,чб
2047 Процедури за продажба на дървесина 31,248.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Обект № 2047 на 31.08.2020 год. - ЛСФ 2020 год. Виж пълна информация
4568 ДЛС Мазалат 31.08.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
15 куб.м. 33 куб.м. 1 куб.м. 57 куб.м. 353 куб.м. 11 куб.м. 470 куб.м.
гбр, бк, бб, длг, здб, лп
2046-1 Процедури за продажба на дървесина 34,576.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Временен склад в обект № 2046-1 на 31.08.2020 год. ЛСФ 2020 год. Виж пълна информация
4567 ДЛС Мазалат 31.08.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
15 куб.м. 33 куб.м. 1 куб.м. 57 куб.м. 553 куб.м. 11 куб.м. 670 куб.м.
гбр, бк, бб, длг, здб, лп
2046 Процедури за добив на дървесина 24,585.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране до временен склад, товарене, транспорт и разтоварване на прогнозно количество дървесина до дома на клиента - обект № 2046 на 31.08.2020 г. от ЛСФ 2020 год. Виж пълна информация
4552 ДЛС Мазалат 31.08.2020 Публично състезание 15,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: "Годишен одит за съответствие на въведените стандарти на FSC за управление на горски територии за срок от 36 месеца" Виж пълна информация
4529 ДЛС Мазалат 06.08.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
145 куб.м. 63 куб.м. 2 куб.м. 28 куб.м. 52 куб.м. 1 куб.м. 291 куб.м.
см,бк,бб
2039 Продажба на стояща дървесина на корен 19,060.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Обект № 2039 на 06.08.2020 год. - ЛСФ 2020 год. Виж пълна информация
4528 ДЛС Мазалат 06.08.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 57 куб.м. 3 куб.м. 97 куб.м. 22 куб.м. 0 куб.м. 179 куб.м.
здб
2038-1 Процедури за продажба на дървесина 12,888.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Временен склад в обект № 2038-1 на 06.08.2020 год. ЛСФ 2020 год. Виж пълна информация
4527 ДЛС Мазалат 06.08.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 57 куб.м. 3 куб.м. 22 куб.м. 197 куб.м. 0 куб.м. 279 куб.м.
здб
2038 Процедури за добив на дървесина 10,854.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране до временен склад, товарене, транспорт и разтоварване на прогнозно количество дървесина до дома на клиента - обект № 2038 на 06.08.2020 г. от ЛСФ 2020 год. Виж пълна информация