Процедури

Процедура № 5906 на ДЛС Мазалат

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Мазалат
Първа дата 10.01.2022
Втора дата
Начална цена 75,686.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране до временен склад, товарене, транспорт и разтоварване на прогнозно количество дървесина до Кастамону АД - обекти № 2222, 2225, 2226 на 10.01.2022 г. от ЛСФ 2022 год.

Данни за дървесината

Обект/и № 2222, 2225, 2226
Дървесен вид бк, см, гбр, ела, бб
Едра 890 куб.м.
Средна 316 куб.м.
Дребна 58 куб.м.
Технологична 158 куб.м.
За огрев 193 куб.м.
ОЗМ 33 куб.м.
Всичко 1648 куб.м.