Обща информация

ДЛС Мазалат

"Югоизточно Държавно Предприятие" ДП - Сливен
„ТП ДЛС - Мазалат” носи името на старопланинския връх Мазалат.В границите му попадат южните склонове на Троянско-Калоферският и Шипченският дял на Средна Стара Планина, както и северните склонове на Сърнена /Източна/ Средна гора.Намира се до прочутата българска Розова долина на гр.Казанлък.По форма територията на стопанството наподобява неправилен многоъгълник с максимална дължина от север на юг 34,0 км, и от запад на изток – 27,7 км.Намира се на 220 км от аерогара София и на 200 км от летище Бургас. Релефът е типично планински, като надморската височина варира от 1524 м при най-високата точка – връх Исполин, до 150 м в най-ниската точка в района на фазанарията до с.Трънково.Общата площ на стопанството възлиза на 29 884,4 ха.Годишното ползване е 71 846 м³ стояща маса.Горската растителност е разнообразна.Тук намират условия за растеж и развитие голям брой горскодървесни, храстови и тревни видове, по-важни от които са:бял и черен бор, дуглазка, смърч, веймунтов бор, европейска лиственица, атласки кедър, бяла и черна мура, деодарски кедър, сребрист смърч, бук, габър, зимен дъб, благун, цер, полски бряст, планински ясен, трепетлика, явор, мъждрян, орех, келяв габър, черна елша, сребролистна липа, клен, череша, летен дъб, бяла и черна топола, бяла върба, шестил, обикновен кестен, полски ясен, киселица, червен дъб, бреза, акация, леска, глог, дрян, бръшлян, шипка, черна боровинка,риган, бял равнец и други.
Преобладават буковите гори с основен дървесен вид Fagus silvatika L.
Всички предвидени мероприятия за залесяване са съобразени с изискванията на
Наредбата за възлагане на дейности в горите.
Предвидено е годишно ново залесяване на площ от 10,8 ха.
На територията на стопанството има разсадник в гр.Павел баня с площ от 49,9 декара.В разсадника се произвеждат необходимите фиданки за нашето залесяване и декоративни видове.
В горскоадминистративно отношение ДЛС „Мазалат” се намира в обхвата на дейност на Югоизточно държавно предприятие гр.Сливен. На запад граничи с ДГС Карлово, на север с НП Централен балкан, на североизток с ДЛС Росица и ДГС Габрово, на изток с ДГС Казанлък, и на юг с ДГС Чирпан и ДЛС Чекерица.
Извън тези граници се намира стопанисваната в горскостопанско и ловностопанско отношение от ТП ДЛС „Мазалат” фазанария, разположена в границите на ДГС Стара Загора.
Според административното деление на Република България, стопанството попада в границите на 3 общини и 20 землища на населени места от Старозагорска област, а именно:
Община гр.Павел баня - балнеоложки център с национално значение – землищата на гр.Павел баня и селата Александрово, Асен, Виден, Габарево, Горно Сахране, Долно Сахране, Манолово, Осетеново, Скобелево, Турия, Тъжа и Търничене.
Община Казанлък – исторически, етнографски и древно-тракийски център с богати традиции и уникални археологически паметници от времето на траките, казанлъшката маслодайна роза и неповторимия Празник на розата.
В района на Казанлък се намират 9 тракийски гробници от времето на цар Севт Трети, владетел на държавата на племето одриси, две от които са със световно значение.
Землищата на селата Голямо Дряново, Шейново и Ясеново.
Община Раднево – енергиен център.Град с въгледобив и производство на 1/3 от електроенергията на Република България. - землищата на селата Диня, Землен, Ковач и Трънково.
Предмет на дейност на ДЛС „Мазалат” са: запазване и обогатяване на видовото разнообразие на дивеча, изграждане на ловно-стопански съоръжения и провеждане на биотехнически мероприятия, възпроизводство, разселване, опазване и охрана на дивеча, аклиматизация и реаклиматизация на дивеча, подобряване на екстериорните и трофейните качества на дивеча, ползване на дивеча и дивечовите продукти, провеждане на организиран ловен туризъм, ползване на горите от държавните горски територии за съхраняване качествата и биотипите и подобряване на местообитанията, възпроизводство на горите в горски територии, ползване от горите и земите от горски територии, опазване на горите и земите в горски територии, проектиране и строителство в горски територии, управление на горите от държавните горски територии, охрана на горите и земите от горските територии и на горите, създадени върху поземлени територии, други дейности, свързани с основния предмет на дейност.
В ДЛС„Мазалат” може да се ловува на благороден елен, дива свиня, сърна и хищници. Дребнодивечовите площи предоставят възможност за лов на зайци, фазани, яребици и прелетен дивеч.Стопанството притежава и ферма за развъждане на колхидски фазан, яребици и диви североамерикански пуйки.
Ловното стопанство предлага на своите гости 2 ловни бази. Луксозният ловен дом „Трънково” разполага с 2 апартамента и 4 двойни стаи с общо 14 места.Домът е на 25 км от град Стара Загора и до него води асфалтов път.Ловен дом „Лешница” e разположен в планината до едноименната река, има възможност да приюти шестима ловци.
Освен ловни преживявания от стопанството предлагат на своите гости още и риболов на балканска пъстърва, фотолов, конен и познавателен туризъм, както и лечебни процедури в известния Балнеоложки център в град Павел баня.
news-panel-image
  • ДЛС-Мазалат посети детски градини за Седмица на гората

    Залесени бяха дръвчета в дворовете на детските градини

  • ДЛС Мазалат отбеляза Седмицата на гората

    Горските служители облагородиха дворовете на детски градини